Arnab Kanti Kar
CS Department Image
Ph. D. Student
Email akar at cs.duke.edu
Office N208 North
Phone (919) 660-4021
Web page http://www.cs.duke.edu/~akar
Advisor Sayan Mukherjee
Matriculated 2018-09-01