Harsh Jigish Parikh
CS Department Image
Ph. D. Student
Email hparikh at cs.duke.edu
Office D328 LSRC
Phone (919) 660-6588
Web page http://www.cs.duke.edu/~hparikh
Advisor Cynthia D. Rudin
Matriculated 2018-09-01