Harsh Jigish Parikh
CS Department Image
Ph. D. Student
Email hparikh at cs.duke.edu
Office N002 North
Phone (919) 660-4002
Web page http://www.cs.duke.edu/~hparikh
Advisor Cynthia D. Rudin
Matriculated 2018-09-01