Samuel Kamau
Duke CS Image
Administrative Manager
Email skamau at cs.duke.edu
Office D314 LSRC
Phone (919) 660-6535