Undergraduate Students

Computer Science (BS)
Achonu, Amarachi Rita ara38 at cs.duke.edu
Ahlawat, Archana aa377 at cs.duke.edu
Akers, Jason Daniel jda32 at cs.duke.edu
Albus, Taylor Matthew tma30 at cs.duke.edu
Andersen, Isaac Lewis ila4 at cs.duke.edu
Appiah-Kubi, Samuel sa285 at cs.duke.edu
Baker, Stuart Forbes sfb28 at cs.duke.edu
Baker, Benjamin Robert brb31 at cs.duke.edu
Balakrishnan, Swathi sb395 at cs.duke.edu
Barber, Dorian Patrick dpb20 at cs.duke.edu
Bartlett, Maxwell McGillivray mmb70 at cs.duke.edu
Bartusiak, Elizabeth Elise eeb50 at cs.duke.edu
Baum, Regan rb304 at cs.duke.edu
Beck, Jason Everett jeb79 at cs.duke.edu
Beder, Dylan Jade djb71 at cs.duke.edu
Behn, Sara Rose Wyetzner srb71 at cs.duke.edu
Bendavid, Noam Samuel nsb21 at cs.duke.edu
Bendeck, Alexander Elias aeb87 at cs.duke.edu
Benhart, John Brook jbb58 at cs.duke.edu
Berlin, Daniel Edward deb36 at cs.duke.edu
Bermudez, Juan Diego juan at cs.duke.edu
Bhambhani, Neha nb145 at cs.duke.edu
Bhatt, Suchir sb503 at cs.duke.edu
Bloom, Ryan Alexander rab83 at cs.duke.edu
Bloomfeld, Jackson Ferraro jfb25 at cs.duke.edu
Blumberg, Carolyn cb375 at cs.duke.edu
Bolzan, Elliott Alessandro eab91 at cs.duke.edu
Boss, Alexander James ajb112 at cs.duke.edu
Bramblett, Nikolas Leight nlb27 at cs.duke.edu
Breaux, Caroline Nicole cnb28 at cs.duke.edu
Brecher, Matthew Barth mbb40 at cs.duke.edu
Brown, Ivoryanna Taylor itb2 at cs.duke.edu
Brown, Elise Gabrielle egb17 at cs.duke.edu
Cahoon, Jarod Bryan jbc53 at cs.duke.edu
Carmody, Molly Katherine mkc35 at cs.duke.edu
Carter, Evan Lee elc52 at cs.duke.edu
Chai, Daniel Huang dhc10 at cs.duke.edu
Chan, Samuel Philip spc28 at cs.duke.edu
Chen, Molly mc448 at cs.duke.edu
Chen, Jeremy jc587 at cs.duke.edu
Chen, Zhuolin zc88 at cs.duke.edu
Chen, Felicia fc77 at cs.duke.edu
Chen, Angela ac496 at cs.duke.edu
Chen, Kathleen Zijin kzc3 at cs.duke.edu
Chen, Xin xc109 at cs.duke.edu
Cheng, Qiyuan qc25 at cs.duke.edu
Chi, Yucong yc221 at cs.duke.edu
Chin, Jennifer Reiko jrc81 at cs.duke.edu
Cho, Soomin sc421 at cs.duke.edu
Choi, Jiwon jc515 at cs.duke.edu
Choi, Seung-Woo sc442 at cs.duke.edu
Ciporin, Peter Bayer pbc9 at cs.duke.edu
Cogan, Sarah Block sbc25 at cs.duke.edu
Cohen, Riley Stephen rsc30 at cs.duke.edu
Cohen, Jeremy Aaron jac126 at cs.duke.edu
Cook, Owen C occ5 at cs.duke.edu
Culhane, Ryan Patrick rculhane at cs.duke.edu
Cummings-Taylor, Patrick Forest pfc7 at cs.duke.edu
Cunningham, Anna ac374 at cs.duke.edu
Curry IV, Bernard Francis bfc12 at cs.duke.edu
Daas, Dina dd170 at cs.duke.edu
Darwish, Anna Ribal ard51 at cs.duke.edu
Davis, Arinton Charles acd42 at cs.duke.edu
DeChicchis, Joseph Edmond jed59 at cs.duke.edu
Deng, Fangge fd53 at cs.duke.edu
Deng, Kevin Troy ktd9 at cs.duke.edu
Derman, Kayla Sawyer ksd20 at cs.duke.edu
Derry, Jacob Andrew jad111 at cs.duke.edu
Desai, Samarth Mahesh smd67 at cs.duke.edu
Ding, Stephanie sd268 at cs.duke.edu
Ding, Chunxi cd219 at cs.duke.edu
Dracos, Charles Niesen cnd11 at cs.duke.edu
Du, Xiaochen xd24 at cs.duke.edu
Eidelman, Rosie re56 at cs.duke.edu
Ellingham, Sophia Margaret sme38 at cs.duke.edu
Er, Hui Ling he22 at cs.duke.edu
Faller, Sarah Emily sef32 at cs.duke.edu
Ferleger, Daisy Ilana dif4 at cs.duke.edu
Ferner, Ryan James rjf19 at cs.duke.edu
Ferry, John William jwf17 at cs.duke.edu
Firuz, Suhiba Fariha sff11 at cs.duke.edu
Fu, Ryan Wei-Sheng rwf11 at cs.duke.edu
Fu, Chengrui cf179 at cs.duke.edu
Garland, Samantha Julianna sjg41 at cs.duke.edu
Geary, Allison Rose arg37 at cs.duke.edu
Gerrese, Alexander Willem awg13 at cs.duke.edu
Go, Eunbi eg160 at cs.duke.edu
Goff, Clark Moore cmg77 at cs.duke.edu
Gonzalez Pagliere, Lucas lg201 at cs.duke.edu
Gottwald, Alexander Peter apg23 at cs.duke.edu
Grant, Christopher Colin ccg32 at cs.duke.edu
Grasse, Catherine cg184 at cs.duke.edu
Green, Kenneth Phillip kpg12 at cs.duke.edu
Gregory, Hunter Lee hlg16 at cs.duke.edu
Grillo, Santo Damon sdg12 at cs.duke.edu
Gu, William Yingfeng wyg2 at cs.duke.edu
Guo, Laura lg161 at cs.duke.edu
Gupta, Shrey sg355 at cs.duke.edu
Ha, Robert Taehyun rth19 at cs.duke.edu
Harvey, Kyle Paul kph18 at cs.duke.edu
He, Jeffrey Guo jgh26 at cs.duke.edu
Hibshman, Nickolas King nkh8 at cs.duke.edu
Hochberg, Sydney Rose srh57 at cs.duke.edu
Hockett, George Riley grh9 at cs.duke.edu
Hodgson, Benjamin Mariano bmh43 at cs.duke.edu
Holland, Ethan eholland at cs.duke.edu
Horng, Stephanie sh390 at cs.duke.edu
Hossain, Shamikh Shafkat ssh50 at cs.duke.edu
Hu, Diane dh224 at cs.duke.edu
Huang, Alison ah365 at cs.duke.edu
Huang, Tianyue th174 at cs.duke.edu
Hubsch, Benjamin Alexander bah37 at cs.duke.edu
Hur, Jun jh471 at cs.duke.edu
Hwang, Hamin Marcello hmh17 at cs.duke.edu
Ibrahim, Aman Mohammed ami10 at cs.duke.edu
Ifeguni, David di17 at cs.duke.edu
Irom, Eric Matthew emi10 at cs.duke.edu
Jacobs, Alison Laura alj48 at cs.duke.edu
Jhaveri, Prithvir Pramit ppj5 at cs.duke.edu
Jiang, Chentian cj128 at cs.duke.edu
Johnson, Tess Ellianna tej14 at cs.duke.edu
Jones, Isabella Nicole inj at cs.duke.edu
Jung, Chul Woo cj110 at cs.duke.edu
Karul, Dylan Joseph Loinger djk41 at cs.duke.edu
Kaul, Nikhil nk178 at cs.duke.edu
Kendall, Yuuta Rikki yrk3 at cs.duke.edu
Khan, Avishek ak410 at cs.duke.edu
Kim, Nayeon nk143 at cs.duke.edu
Kim, Yeon Woo yk154 at cs.duke.edu
Kim, Eun Kee ek111 at cs.duke.edu
Kim, Bogyung bk141 at cs.duke.edu
Koc, Talha tnk3 at cs.duke.edu
Kochhar, Sanya sk489 at cs.duke.edu
Kohler, David dk194 at cs.duke.edu
Kohn, Jacob jk363 at cs.duke.edu
Kopen, Joshua Myles jmk86 at cs.duke.edu
Kothari, Rohan rk193 at cs.duke.edu
Krassel, Melanie Alexandra mak84 at cs.duke.edu
Kshirsagar, Vinay Garg vgk2 at cs.duke.edu
Kuditipudi, Rohith rk195 at cs.duke.edu
Kwok, Jing Wen jk355 at cs.duke.edu
Larson, Grant Gordon ggl4 at cs.duke.edu
Lasarte, Victoria vl44 at cs.duke.edu
Levi, Carly Monique cml78 at cs.duke.edu
Levitan, Jacqueline Lee jll72 at cs.duke.edu
Lewis, Nathan Blaise nbl7 at cs.duke.edu
Li, Delia dl202 at cs.duke.edu
Li, Daniel Ronel drl21 at cs.duke.edu
Li, Jeffrey Qitian jql3 at cs.duke.edu
Li, Michelle Jiayu mjl74 at cs.duke.edu
Li, Noelle nl137 at cs.duke.edu
Li, Yizhang yl476 at cs.duke.edu
Lin, Christopher cl349 at cs.duke.edu
Lin, Yunyu yl572 at cs.duke.edu
Liu, Zijie zl99 at cs.duke.edu
Liu, Jeffery jl625 at cs.duke.edu
Liu, Xiaoyang xl149 at cs.duke.edu
Liu, Emily Feng efl7 at cs.duke.edu
Liu, Conrad Tianhao ctl16 at cs.duke.edu
Liu, Jie jl729 at cs.duke.edu
Livaudais, Charles Durel cdl32 at cs.duke.edu
Lo, Lasia ll253 at cs.duke.edu
Long, William Palmer wpl5 at cs.duke.edu
Long, Julia Bennett jbl34 at cs.duke.edu
Lu, Alexander T atl16 at cs.duke.edu
Lyu, Liang ll289 at cs.duke.edu
Ma, Zhaoliang zm27 at cs.duke.edu
Ma, Calvin M cm298 at cs.duke.edu
Maccario, Zachary zm31 at cs.duke.edu
Madabusi, Dhanush dm322 at cs.duke.edu
Mafuvadze, Anesu am579 at cs.duke.edu
Mandal, Amik am641 at cs.duke.edu
Manjunatha, Yashas ym101 at cs.duke.edu
Marchildon, Theodore Michael tmm61 at cs.duke.edu
Martins Bezerra Farias, Rubens rm252 at cs.duke.edu
Mathers, Stone Morrison smm117 at cs.duke.edu
McCawley, Amanda Lynn alm109 at cs.duke.edu
McCloskey, Jared Andrew jam185 at cs.duke.edu
Mehta, Akshay am581 at cs.duke.edu
Mei, Shiyuan sm546 at cs.duke.edu
Messinger, Maya Lin Rumple mm479 at cs.duke.edu
Miller, Sophia Re srm65 at cs.duke.edu
Mire, Joel Richard jrm103 at cs.duke.edu
Mitchell, Conrad Matthew cmm134 at cs.duke.edu
Mittl, Caroline Jean cjm84 at cs.duke.edu
Molinet, Katherine Finch kfm12 at cs.duke.edu
Moon, Angela am599 at cs.duke.edu
Mordecai Jr., Alfred Winborne awm28 at cs.duke.edu
Morris, Nicola nm169 at cs.duke.edu
Morris, Jacob Steven jsm84 at cs.duke.edu
Mosca, Matthew Joseph mjm141 at cs.duke.edu
Mukhi, Jahaan jm521 at cs.duke.edu
Mummareddy, Vishal vm74 at cs.duke.edu
Murphy, Matthew Kyle mkm75 at cs.duke.edu
Murtaza, Muhammad mm549 at cs.duke.edu
Nagar, Kiran Alan kan20 at cs.duke.edu
Nagiel, Belanie bn51 at cs.duke.edu
Nakagawa, Jonathan Young jyn2 at cs.duke.edu
Nakkiran, Priya pn61 at cs.duke.edu
Neff, Garrett gn28 at cs.duke.edu
Nieves, Brian Albert ban20 at cs.duke.edu
Niu, Ziyun zn15 at cs.duke.edu
Norick, Colter cn80 at cs.duke.edu
Nzewi, Toby Jonathan tjn11 at cs.duke.edu
O'Boyle, Matthew mo121 at cs.duke.edu
O'Connor, Thomas Patrick tpo5 at cs.duke.edu
Oettinger, Justin Todd jto6 at cs.duke.edu
Olson, Michael John mjo21 at cs.duke.edu
Oshin, Lanre lo41 at cs.duke.edu
Owens, Lela Chiere lco11 at cs.duke.edu
Paithane, Mihir mp313 at cs.duke.edu
Pan, Qiyuan qp7 at cs.duke.edu
Pande, Jay G jgp17 at cs.duke.edu
Papandreou, Charles Nicholas cnp20 at cs.duke.edu
Parekh, Mitchell mp288 at cs.duke.edu
Park, Dana dp178 at cs.duke.edu
Paruchuri, Adityasai ap376 at cs.duke.edu
Paskin, Aaron Nathan anp36 at cs.duke.edu
Patel, Prathmesh pjp16 at cs.duke.edu
Pathirathna, Tamasha Shinoli tsp18 at cs.duke.edu
Pearson, Hayley Maude hmp9 at cs.duke.edu
Perrone, Anne Gray agp11 at cs.duke.edu
Pillai, Hamsavardhaan Sivadhanu hsp8 at cs.duke.edu
Pin, Sabrina sp391 at cs.duke.edu
Pledger, Scott Thomas stp20 at cs.duke.edu
Pulimood, Nikhil np96 at cs.duke.edu
Pulsifer, Liam lp139 at cs.duke.edu
Purohit, Priyanka Kiran pkp9 at cs.duke.edu
Pyda, Srikar sp285 at cs.duke.edu
Qing, Yunhao yq50 at cs.duke.edu
Rajan, Hari Prithiv hpr4 at cs.duke.edu
Ranjan, Vinit vr63 at cs.duke.edu
Ravi, Nikhil Venugopal nvr7 at cs.duke.edu
Rein, Irving David idr4 at cs.duke.edu
Rodriguez, Anthony ar358 at cs.duke.edu
Rogers, Marie mr306 at cs.duke.edu
Rothblatt, David Aaron dar63 at cs.duke.edu
Royal, Asa Justin ajr74 at cs.duke.edu
Rubinstein, Daniel dr148 at cs.duke.edu
Ruby, Edward John ejr25 at cs.duke.edu
Sadarangani, Trilok ts258 at cs.duke.edu
Saint-Marc, Noa Elisabeth nes24 at cs.duke.edu
Salvatore, Gabriella Nicole gns6 at cs.duke.edu
Sanaba, Bilva Gowda bgs21 at cs.duke.edu
Santoro, Joseph js690 at cs.duke.edu
Scharff, Jason js730 at cs.duke.edu
Scheuermann, Alexandra Kulkarni aks84 at cs.duke.edu
Schiffman, James Ryan jrs117 at cs.duke.edu
Schneider, Bobby John bjs65 at cs.duke.edu
Schroder, Niall Owen nos3 at cs.duke.edu
Schwennesen, Benjamin Adser bas65 at cs.duke.edu
Sen, Heeya hs237 at cs.duke.edu
Sharma, Kunaal kss45 at cs.duke.edu
Shatsky, Jesse Joseph jjs76 at cs.duke.edu
Sheehan, William Keahi wks8 at cs.duke.edu
Sherman, Justin js684 at cs.duke.edu
Shi, Jia Chen js668 at cs.duke.edu
Shulman, Jacob Alex jas198 at cs.duke.edu
Shulman, Elizabeth Rose ers58 at cs.duke.edu
Siff, Jordan Elijah jes104 at cs.duke.edu
Silverstein, Maxwell Reed mrs84 at cs.duke.edu
Simpson, MacKenzi ms648 at cs.duke.edu
Singh, Simran ss810 at cs.duke.edu
Sklenka, Sara Kathryn sks47 at cs.duke.edu
Slepak, Valerie vs111 at cs.duke.edu
Smith, Summer Ann sas118 at cs.duke.edu
Smith, Morgan Amanda mas188 at cs.duke.edu
Song, Daniel J djs74 at cs.duke.edu
Sophastienphong, Soravit ss833 at cs.duke.edu
Soyupak, Ali Kayhan aks64 at cs.duke.edu
Spiera, Jeremy David jds161 at cs.duke.edu
Spottiswood, Daniel Jay djs73 at cs.duke.edu
Sriram, Vivek vs116 at cs.duke.edu
Starr, Tahj Malik tms62 at cs.duke.edu
Steelman, Mark Lowenfeld mls105 at cs.duke.edu
Stephen, Ashka aas74 at cs.duke.edu
Stevenson, Anngelyque Makayla ams191 at cs.duke.edu
Strange, Amber Cheyne acs79 at cs.duke.edu
Subramaniam, Venkat Murali vms23 at cs.duke.edu
Suggs, Ryan Matthew rms54 at cs.duke.edu
Suh, Christopher cs442 at cs.duke.edu
Tan, Jasmine Oon Mei jot4 at cs.duke.edu
Tang, Zuzu zt26 at cs.duke.edu
Thelusca, Fritznick ft34 at cs.duke.edu
Tian, Jiayi jt201 at cs.duke.edu
Tilton, Thomas Shea tst12 at cs.duke.edu
Tofique, Rayan rt129 at cs.duke.edu
Toh, Alethea Yi Rui ayt10 at cs.duke.edu
Tribby, Matthew mrt28 at cs.duke.edu
Tseng, Richard rt120 at cs.duke.edu
Valladares, Gabriel Manuel gmv4 at cs.duke.edu
Van Cooten, Pelham Cassius pcv5 at cs.duke.edu
Veeramachaneni, Thara tv37 at cs.duke.edu
Waddell, Noah Peter npw6 at cs.duke.edu
Wahl, Jackson Stone jsw60 at cs.duke.edu
Wang, Caroline Linjun clw74 at cs.duke.edu
Wang, Caroline Zhouran czw at cs.duke.edu
Wang, Avivah Jingyu ajw70 at cs.duke.edu
Wang, Harry Yuan hyw2 at cs.duke.edu
Wang, Jason jw502 at cs.duke.edu
Wang, Ziyi zw119 at cs.duke.edu
Wang, Xin xw128 at cs.duke.edu
Warman, Pranav pw88 at cs.duke.edu
Wenger, Tyler Robert trw34 at cs.duke.edu
Williams, Brittany Christine bcw21 at cs.duke.edu
Wilmer, Nicolas Peter npw4 at cs.duke.edu
Witte, Michael Charles mcw58 at cs.duke.edu
Wolfe, Garrett Alexander gaw13 at cs.duke.edu
Wolff, Christopher Frederic cfw13 at cs.duke.edu
Wu, Victoria Lei vlw9 at cs.duke.edu
Wu, Yikai yw267 at cs.duke.edu
Xie, Fengyu fx23 at cs.duke.edu
Xiong, Barbara Wanqing bwx at cs.duke.edu
Xu, Zhengzhi zx32 at cs.duke.edu
Xu, Qingyang qx26 at cs.duke.edu
Yakkali, Hemanth hy115 at cs.duke.edu
Yan, Darryl James djy3 at cs.duke.edu
Yang, Steven G sgy2 at cs.duke.edu
Yang, Torrance ty49 at cs.duke.edu
Yang, Justin jy183 at cs.duke.edu
Yang, Heyao hy133 at cs.duke.edu
Yang, Jichu jy200 at cs.duke.edu
Yang, Alexander ay79 at cs.duke.edu
Ye, William wy35 at cs.duke.edu
Yeh, Wei-Ting wy28 at cs.duke.edu
Yenbamroong, Jean jy180 at cs.duke.edu
Yoon, Seokjun sy105 at cs.duke.edu
You, Zengying zy41 at cs.duke.edu
You, Xiaolan xy72 at cs.duke.edu
Young, Joshua Brendan jby9 at cs.duke.edu
Young, Jacob Evan jey13 at cs.duke.edu
Yu, Jonathan jy178 at cs.duke.edu
Zhang, Qingning qz54 at cs.duke.edu
Zhang, Ninglin nz23 at cs.duke.edu
Zhang, Xiaoxuan xz162 at cs.duke.edu
Zhang, Kelly kz49 at cs.duke.edu
Zhang, Wendy Yiting wyz5 at cs.duke.edu
Zhang, Stephanie Liwen slz6 at cs.duke.edu
Zhao, Shenghong sz165 at cs.duke.edu
Zhou, Sarah sz107 at cs.duke.edu
Zhou, Zhiyuan zz105 at cs.duke.edu
Zhou, Jingchao jz192 at cs.duke.edu
Zhu, Liuyi lz114 at cs.duke.edu
Zhuang, Bihan bz44 at cs.duke.edu
Zhuang, Edward Tiger ez20 at cs.duke.edu
Computer Science (BS2)
Abraham Bandel, Salo Emil sea26 at cs.duke.edu
Abualsaud, Ahmed Khalid aka32 at cs.duke.edu
Androsz, Natalia na132 at cs.duke.edu
Arnold, Andrew Scott asa48 at cs.duke.edu
Auriemma, Benjamin Mark bma23 at cs.duke.edu
Bajgain, Suman sb374 at cs.duke.edu
Barak, Itamar Menashe imb12 at cs.duke.edu
Barbano, Matthew Edward meb100 at cs.duke.edu
Bei, Yijie yb44 at cs.duke.edu
Bentlin, Samuel Marc smb137 at cs.duke.edu
Berger, Mitchell Reid mrb73 at cs.duke.edu
Blanc Carreiro, Januario Jose jjc70 at cs.duke.edu
Bland, Sarah Catherine scb49 at cs.duke.edu
Blumenstock, Alexander ab546 at cs.duke.edu
Briere, Madeline Fitch mfb33 at cs.duke.edu
Brooke, Nathaniel Emerson neb17 at cs.duke.edu
Cala, Martin Gonzalo mgc30 at cs.duke.edu
Cao, Allen ac497 at cs.duke.edu
Chamorro, Diego Francisco dfc15 at cs.duke.edu
Chandrasekar, Gouttham gc124 at cs.duke.edu
Chen, Xingyu xc77 at cs.duke.edu
Chen, Siyuan sc456 at cs.duke.edu
Cheng, Brendan Michael bmc41 at cs.duke.edu
Dalla Rosa, Brandon Keeley bkd8 at cs.duke.edu
Dhar, Neil nd98 at cs.duke.edu
Dhillon, Sachal Sharif ssd27 at cs.duke.edu
Dickson, Matthew David mdd36 at cs.duke.edu
Dwibhashi, Anshuman ad353 at cs.duke.edu
Elbert, Kristianna ke60 at cs.duke.edu
Elder, Mary Stuart mse18 at cs.duke.edu
Elias, Grayson Locke gle4 at cs.duke.edu
Ellwood, Jack Christian jce22 at cs.duke.edu
Fayyad, Dima Kristina dkf8 at cs.duke.edu
Feng, Yuansong yf57 at cs.duke.edu
Finke, Kyle William kwf10 at cs.duke.edu
Fitzpatrick, John Craig jcf44 at cs.duke.edu
France, Joshua Robert jrf36 at cs.duke.edu
Fu, Eric ef105 at cs.duke.edu
Fu, Claire cf164 at cs.duke.edu
Garg, Harshil hg75 at cs.duke.edu
Gay, Carter Alexander cag65 at cs.duke.edu
Ghazaleh, Connor Francis cfg11 at cs.duke.edu
Gitau, Robert rg167 at cs.duke.edu
Glushakov, Mykhaylo mg367 at cs.duke.edu
Goh, Khian Wei kg189 at cs.duke.edu
Gooneratne, Mary Mettha mmg53 at cs.duke.edu
Gottiparthy, Vishnu Teja vtg4 at cs.duke.edu
Gregorich, Sarah Elizabeth seg47 at cs.duke.edu
Gungor, Nazli ng135 at cs.duke.edu
Guo, Katherine kg146 at cs.duke.edu
Guo, Brandon Lin blg19 at cs.duke.edu
Gura, Chloe cg209 at cs.duke.edu
Hanus, Ian ih52 at cs.duke.edu
Harris, Matthew Steven msh54 at cs.duke.edu
Havas, Justin Alexander jah135 at cs.duke.edu
He, Wei wh103 at cs.duke.edu
Heda, Ritwik Shashank rsh25 at cs.duke.edu
Holloway, Christina Maria cmh127 at cs.duke.edu
Huffman, Natalie Cecile nch15 at cs.duke.edu
Hunner, Carrie Louise clh87 at cs.duke.edu
Huynh, Gordon Hank ghh6 at cs.duke.edu
Jensen, Louis Bjorn lbj7 at cs.duke.edu
Jordan, Brian Joseph bjj17 at cs.duke.edu
Keene, Brooke Zhen bzk2 at cs.duke.edu
Kethireddy, Siddarth sk437 at cs.duke.edu
Khanna, Siddhant sk546 at cs.duke.edu
Kim, Justin Bu-Young jbk41 at cs.duke.edu
Kingsbury, Daniel Peter dpk14 at cs.duke.edu
Knapp, Jonah jk366 at cs.duke.edu
Koch IV, Kenneth Elmon kek33 at cs.duke.edu
Krakower, Ryan Matthew rmk44 at cs.duke.edu
Lawrence, Benjamin Crissman bcl19 at cs.duke.edu
Lebbos Habchi, Andres Felipe afl13 at cs.duke.edu
Lemcke, Megan Elizabeth mel56 at cs.duke.edu
Lhatsang, Loten Takla ltl10 at cs.duke.edu
Li, Christina Jiali cjl56 at cs.duke.edu
Li, Joanna Le Xi jll77 at cs.duke.edu
Liang, Junyu jl751 at cs.duke.edu
Lim, Sarah Haeun shl30 at cs.duke.edu
Lin, Diane dl257 at cs.duke.edu
Linde, Benjamin bl144 at cs.duke.edu
Liu, Serena sl362 at cs.duke.edu
Liu, Lucas Tiger ltl9 at cs.duke.edu
Liu, Janice jl691 at cs.duke.edu
Liu, Patrick Yikai pyl8 at cs.duke.edu
Liu, David Wang dwl23 at cs.duke.edu
Llave, Russell Alvin ral30 at cs.duke.edu
Loaiza, Edgar Octavio eol at cs.duke.edu
Lu, Jasmine Liang jll68 at cs.duke.edu
Lyu, Cheng cl344 at cs.duke.edu
Madden, Amanda Marie amm172 at cs.duke.edu
Malhotra, Divyesha Vinod dvm5 at cs.duke.edu
McConnell, Scott Ketcham skm44 at cs.duke.edu
McDonald, Kyra Dawn kdm54 at cs.duke.edu
Meuser, Ashley Elizabeth aem82 at cs.duke.edu
Miron, David Arthur dam80 at cs.duke.edu
Mo, Yehan ym84 at cs.duke.edu
Mohideen, Feroze fm87 at cs.duke.edu
Morgan, Jeremy Star jsm81 at cs.duke.edu
Muenster, Martin mm617 at cs.duke.edu
Mullett, Jacob Thomas jtm51 at cs.duke.edu
Nagenalli, Trishul tn74 at cs.duke.edu
Nelson, Madeline Rose mrn14 at cs.duke.edu
Nguyen, Andy Le aln20 at cs.duke.edu
Ning, August Tianyin atn13 at cs.duke.edu
Nisbet, Riley rn67 at cs.duke.edu
Novitsky, Natalie Elizabeth nen4 at cs.duke.edu
Noyes, Samuel Harrison shn11 at cs.duke.edu
Odell, Austin Walter awo6 at cs.duke.edu
Oertle, Marcus Luke mlo11 at cs.duke.edu
Pabby, Tanvi tp156 at cs.duke.edu
Patel, Dhruv Ketan dkp13 at cs.duke.edu
Peters, Dylan Leo dlp22 at cs.duke.edu
Pfeffer, Gideon Andrew gap16 at cs.duke.edu
Philippe, Juan Antonio jap87 at cs.duke.edu
Piersma, Ryan Richard rrp17 at cs.duke.edu
Pond, Ryan rp159 at cs.duke.edu
Powers, Dylan ddp19 at cs.duke.edu
Pritt, Noah Christian ncp14 at cs.duke.edu
Qiu, Allen S asq3 at cs.duke.edu
Raad, Jorge Alejandro jar121 at cs.duke.edu
Rabinowitz, Samuel Sydney ssr18 at cs.duke.edu
Riis, Erik Viggo evr4 at cs.duke.edu
Rodas, Oliver Adolfo oar5 at cs.duke.edu
Rodriguez, Faith Alexandra far10 at cs.duke.edu
Rodriguez-Florido, Gabriela gr64 at cs.duke.edu
Ross, Harry George Lewis hgr8 at cs.duke.edu
Salas, Alex Goranson ags40 at cs.duke.edu
Sanchez Soriano, Judith js640 at cs.duke.edu
Sanford, Caleb Isaac cis12 at cs.duke.edu
Saveliff, Julia May jms247 at cs.duke.edu
Scruggs, Michael Todd mts40 at cs.duke.edu
Sevim, Nevzat ns217 at cs.duke.edu
Shackford, James Allen jas199 at cs.duke.edu
Shah, Milan Kartik mks53 at cs.duke.edu
Sharma, Vinith vs114 at cs.duke.edu
Shaymardanov, Ramil rs380 at cs.duke.edu
Shin, Christopher Jimin cjs97 at cs.duke.edu
Simsek, Deniz ds369 at cs.duke.edu
Smith, Owen os29 at cs.duke.edu
Smith, Max ms724 at cs.duke.edu
Sridhar, Aditya as734 at cs.duke.edu
Stevenson, Trevor James tjs68 at cs.duke.edu
Taher, Belal bt72 at cs.duke.edu
Tang, Hsingchih ht114 at cs.duke.edu
Taubenfeld, Hannah Baskin hbt3 at cs.duke.edu
Todzo, Miles mt265 at cs.duke.edu
Tran, David Hoang dht9 at cs.duke.edu
Tran, Quang Minh Ngoc qnt at cs.duke.edu
Trejo-Mora, Alonso at222 at cs.duke.edu
Tripathy, Rishiraj rt125 at cs.duke.edu
Upadya, Kunal ku16 at cs.duke.edu
Van Dyk, Katherine Marie kmv10 at cs.duke.edu
Vardhan, Sumer sv110 at cs.duke.edu
Von Seelen, Natasha Liana nlv10 at cs.duke.edu
Vukajlovic, Stefani sv116 at cs.duke.edu
Wang, Justin Tingguan jtw57 at cs.duke.edu
Wang, Tian Cheng Shane tw192 at cs.duke.edu
Wang, Jerry Stephen jsw66 at cs.duke.edu
Welton, Benjamin bw144 at cs.duke.edu
Werbel, Eric Norman enw12 at cs.duke.edu
Wilkinson, Madeline mw350 at cs.duke.edu
Willetts, Walker Peterson wpw5 at cs.duke.edu
Wood Jr., John jw543 at cs.duke.edu
Xiong, William Wang wwx at cs.duke.edu
Yagcioglu, Cemal cy111 at cs.duke.edu
Yale, Robert Charles rcy6 at cs.duke.edu
Yam, Tyler Jin Kiu tjy8 at cs.duke.edu
Yang, Jichen jy168 at cs.duke.edu
Yang, Kehan ky68 at cs.duke.edu
Yang, Jing jy201 at cs.duke.edu
Yin, Yifan yy145 at cs.duke.edu
Yuan, Yiyao yy123 at cs.duke.edu
Yue, Jesse Tang jty4 at cs.duke.edu
Zapata, Alexander az73 at cs.duke.edu
Zelinger, Marley Paige mpz5 at cs.duke.edu
Zhang, Mason mz93 at cs.duke.edu
Zhang, Naijiao nz21 at cs.duke.edu
Zheng, David Haotian dhz at cs.duke.edu
Zhou, Joyce Yi jyz11 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Biology (BS)
Rub, Jonathan jr286 at cs.duke.edu
Zhuang, Raymond Fong rfz3 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Neuroscience (BS)
Farrell, Luke Mathew lmf36 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Public Policy Studies (BS)
Waldman, Sydney Libby slw71 at cs.duke.edu
CompSci/Statistics (BS)
Cai, Jie jc561 at cs.duke.edu
Turpin, Miles Andrew mat71 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Visual Arts (BS)
Kwok, Gerald gk72 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computational Economics (BS)
Rashtchi, Leila lr151 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Neuroscience and Computer Science (BS)
Bokman, John Thaddeus jtb60 at cs.duke.edu
Parekh, Vinit Rajen vrp6 at cs.duke.edu
Computer Science (AB)
Alcalay, Alexa ama78 at cs.duke.edu
Ballou, Michael James mjb101 at cs.duke.edu
Bass-Blue II, Daniel Matthew dmb83 at cs.duke.edu
Beering, Jessica Marie jmb178 at cs.duke.edu
Besner, Grant Mitchell gmb33 at cs.duke.edu
Bishop, JaBria jb466 at cs.duke.edu
Bowers, Patrick pb141 at cs.duke.edu
Bui, Thuy-Linh Nguyen tnb20 at cs.duke.edu
Chaudhary, Usamah Nazir unc at cs.duke.edu
Chiu, Elizabeth Monping emc44 at cs.duke.edu
Choi, Susie sc477 at cs.duke.edu
Claar, Jack Kenzo jkc29 at cs.duke.edu
Clifton, Lizzet lc244 at cs.duke.edu
Crowell, Gabriel gc126 at cs.duke.edu
Daubert, James Peter jpd32 at cs.duke.edu
Dellinger, Jackson Childers jcd58 at cs.duke.edu
Du, Justin Y jyd3 at cs.duke.edu
Estrada, Dania Alejandra dae19 at cs.duke.edu
Estrada Salinas, Judyth Karel jke10 at cs.duke.edu
Feng, Sherry sf197 at cs.duke.edu
Fitzgerald, Owen Patrick opf2 at cs.duke.edu
Garrett Jr., Stephen James sjg36 at cs.duke.edu
George, Davis Avirappattu dag50 at cs.duke.edu
Glueck, Jamie Korin jkg25 at cs.duke.edu
Hahn, Mallory Jo mjh80 at cs.duke.edu
Hevizi, Nicolette Linda nlh21 at cs.duke.edu
Hill, Ryan Douglas rdh35 at cs.duke.edu
Hong, Chi Yang ch311 at cs.duke.edu
Hsiung, Joseph jh513 at cs.duke.edu
Hu, Gary gh103 at cs.duke.edu
Huynh, Kimberly Baochi kbh24 at cs.duke.edu
Hwang, Jeong Min jmh146 at cs.duke.edu
Janes, Kaitlynne Marie kmj30 at cs.duke.edu
Ju, Andy Yiyang ayj8 at cs.duke.edu
Juett, Kala Nicole knj11 at cs.duke.edu
Kariuki, Philip M pmk13 at cs.duke.edu
Kim, Timothy tk137 at cs.duke.edu
King, Mia Monae mmk43 at cs.duke.edu
King, Cameron ck198 at cs.duke.edu
Ko, Kiyoon kk264 at cs.duke.edu
Koech, Robert rk214 at cs.duke.edu
Kontos, Alexander Apostolos aak29 at cs.duke.edu
Lapuerta, Adriana Marina aml87 at cs.duke.edu
Li, Mitchell Sujie msl44 at cs.duke.edu
Li, Michael Xiayi mxl3 at cs.duke.edu
Lupica, Jane Maria jml120 at cs.duke.edu
MacLeod, Carolyn Davis cdm60 at cs.duke.edu
Macrae, Celia Hauser chm23 at cs.duke.edu
Manson, Meredith Stern msm97 at cs.duke.edu
Martindale, Christian Alexander cam119 at cs.duke.edu
Meng, Emily April eam79 at cs.duke.edu
Mi, Emily M emm74 at cs.duke.edu
Moon, Noel nm142 at cs.duke.edu
Morgenstern, Eric Benjamin ebm15 at cs.duke.edu
Mortenson, Richard Gunnar rgm32 at cs.duke.edu
Mulpury, Pratik Hari phm13 at cs.duke.edu
Munro, Anna Diane adm58 at cs.duke.edu
Nino-Espino, Jair Ulises jun at cs.duke.edu
Otero, Emily eo56 at cs.duke.edu
Pan, Tailin tp133 at cs.duke.edu
Paradise, Eliza Caylee ecp25 at cs.duke.edu
Perry, Justin jp344 at cs.duke.edu
Riker, Edward William ewr6 at cs.duke.edu
Rubin, Jacob Mitchell jmr100 at cs.duke.edu
Schwartz, Victor Salviati vss6 at cs.duke.edu
Settle, Rachel rs332 at cs.duke.edu
Shahid, Abdulla as737 at cs.duke.edu
Shaikh, Gabriela Aisha gs140 at cs.duke.edu
Shapiro, Rachel M rms56 at cs.duke.edu
Sharma, Devesh ds307 at cs.duke.edu
Shin, Jongho js576 at cs.duke.edu
Shusterman, Devon Joy djs79 at cs.duke.edu
Sng, Geng gs148 at cs.duke.edu
Sulakian, Mariam ms591 at cs.duke.edu
Sun, Carolyn cs409 at cs.duke.edu
Taee, Harrison ht104 at cs.duke.edu
Tian, Kevin kt196 at cs.duke.edu
Tompkin, Autumn Raine art36 at cs.duke.edu
Torvalds, Patricia Miranda pmt15 at cs.duke.edu
Ukleja, Jacob Andrzej jau3 at cs.duke.edu
Vanelli, Dylan Goddard dgv3 at cs.duke.edu
Wang, Chunge cw249 at cs.duke.edu
Westerkam, Maximilian L mlw66 at cs.duke.edu
Wiggins, Gabrielle Mckinzie gmw13 at cs.duke.edu
Wilson, Taylor Noel tnw14 at cs.duke.edu
Wong, Victoria Ming-Woun vmw8 at cs.duke.edu
Wu, Jan jw449 at cs.duke.edu
Yearley, Alexander Gordon agy3 at cs.duke.edu
Yin, Wen wy30 at cs.duke.edu
Zabel, Alonzo Jaymz ajz10 at cs.duke.edu
Zeitlin, Jacob jz197 at cs.duke.edu
Zhang, Yunfan yz322 at cs.duke.edu
Computer Science (AB2)
Aguiar, Allegra aa399 at cs.duke.edu
Antillon, Luis Alfonso laa38 at cs.duke.edu
Arora, Anjali aa440 at cs.duke.edu
Bailey, Ann ab594 at cs.duke.edu
Beck, Julia Carolin jcb90 at cs.duke.edu
Berlind, Kyle AugustCooper kab109 at cs.duke.edu
Brown, Andrew Bernard abb59 at cs.duke.edu
Cary, Bradley Henry bhc17 at cs.duke.edu
Chen, David Dawei ddc27 at cs.duke.edu
Chowbey, Divya dc257 at cs.duke.edu
Das, Rohit Vijay rvd5 at cs.duke.edu
DeRose, Emma Patricia epd11 at cs.duke.edu
Forster, Caroline Eliza cef32 at cs.duke.edu
Frauen, Sarah Park sf177 at cs.duke.edu
Golan, Ofir Ita oig at cs.duke.edu
Graves, Anthony Christopher acg46 at cs.duke.edu
Han, Xiayimei xh83 at cs.duke.edu
Hewage, Nipun Thillina nth6 at cs.duke.edu
Hill, Derek Stephen dsh38 at cs.duke.edu
Huang, Glenn gh82 at cs.duke.edu
Jadi, Othmane oj12 at cs.duke.edu
Jen, Joshua jj215 at cs.duke.edu
Kelly, Hannah Jane hjk10 at cs.duke.edu
Kim, Bum Joon bk146 at cs.duke.edu
Kim, Sam Donghyuk sdk18 at cs.duke.edu
Kirby, Vivian Sakura vsk6 at cs.duke.edu
Kolavennu, Saishreyas sk425 at cs.duke.edu
Leal, Melissa Cristina mcl52 at cs.duke.edu
Liang, Austin al278 at cs.duke.edu
Lin, Kailai kl291 at cs.duke.edu
Liu, Harry Kane hkl6 at cs.duke.edu
Mann, Ryan Garrett rgm29 at cs.duke.edu
Marecki, Evangeline Madeleine emm75 at cs.duke.edu
Meza, Alejandro Arturo aam79 at cs.duke.edu
Ou, Jia jo99 at cs.duke.edu
Ramprasad, Swathi sr334 at cs.duke.edu
Reddy, Namita Cherukuru nr85 at cs.duke.edu
Roughen, Ian ir42 at cs.duke.edu
Rubin, Alexander Cole acr43 at cs.duke.edu
Santos, Andreas ajs118 at cs.duke.edu
Shalhoub, Matthew James mjs117 at cs.duke.edu
Shu, Michael Jinyen mjs122 at cs.duke.edu
Tang, Carolyn ct180 at cs.duke.edu
Waxman, Alec Emmanuel aew53 at cs.duke.edu
Xiong, Ruoqian rx16 at cs.duke.edu
Yazdani, Kamyar ky66 at cs.duke.edu
York, Alan Grayson agy2 at cs.duke.edu
Yu, Aohan ay64 at cs.duke.edu
Zhao, Katheryn Tian ktz3 at cs.duke.edu
Zheng, Kevin Zhou kzz3 at cs.duke.edu
Zhu, Dustin Dee ddz2 at cs.duke.edu
Zuo, Lin lz109 at cs.duke.edu
Brown, Esther eb260 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Sociology (AB)
Mugala, Twazanga tm210 at cs.duke.edu
Syed, Jasmine Sonya jss97 at cs.duke.edu
CompSci/Visual & Media Studies (AB)
DeVeaux, Cyan Jade cjd57 at cs.duke.edu
Gopalan, Vignesh Vikranth vvg2 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Earth & Ocean Sciences and Computer Science (BS)
Brown, Tevin Micheal tmb51 at cs.duke.edu
Computer Science - Minor
Abrams, Mitchell Zachary mza2 at cs.duke.edu
Adams, Alexander Edison aea36 at cs.duke.edu
Al-Nasrawi, Mukhtar ma310 at cs.duke.edu
Alexander, Ben ba96 at cs.duke.edu
Alford-Getchell, William Tyler wta6 at cs.duke.edu
Anning Yoshihara, Sakura Amoanimaa saa37 at cs.duke.edu
Araya, Semhal Berihu sba18 at cs.duke.edu
Asturias, Paulina pa80 at cs.duke.edu
Atkinson, William Evan wea3 at cs.duke.edu
Bali, Anya ab539 at cs.duke.edu
Barton, Hayley Jordan hjb11 at cs.duke.edu
Beilin, Allan ab644 at cs.duke.edu
Blair, Jeffrey William jwb58 at cs.duke.edu
Borra, Raj Kumar rkb15 at cs.duke.edu
Bowler, John Patrick jpb66 at cs.duke.edu
Brovich, Jason Parker jpb59 at cs.duke.edu
Bryant, Adamson James ajb124 at cs.duke.edu
Canty, Brooke Alyse bac33 at cs.duke.edu
Chang, Eric Thomas etc18 at cs.duke.edu
Chen, Tracey S Y F tsc28 at cs.duke.edu
Cheng, Amy Branda abc49 at cs.duke.edu
Choe, Nathaniel Yoon nyc5 at cs.duke.edu
Chu, Ken Nguyen knc26 at cs.duke.edu
Chung, Meng-Chen Kelly mc461 at cs.duke.edu
Coats, Rose Ashley rac58 at cs.duke.edu
Dacon, Linai Kailee lkd15 at cs.duke.edu
Davidovich, Adam ad284 at cs.duke.edu
Davis, Noah nd89 at cs.duke.edu
Delery, John Anthony Shackelford jad97 at cs.duke.edu
Dolinar, John Robert jrd44 at cs.duke.edu
Durling, Oliver Wyatt owd at cs.duke.edu
Dwivedi, Shrish sd271 at cs.duke.edu
Eckmann, August Jordan aje22 at cs.duke.edu
Elworthy, Harold Ferdinand hfe2 at cs.duke.edu
Epstein, Jacob Alec jae39 at cs.duke.edu
Ermakova, Tatiana te58 at cs.duke.edu
Farfel, Melanie mf188 at cs.duke.edu
Feng, Xinmei xf33 at cs.duke.edu
Fiedorek, Robert Craig rcf17 at cs.duke.edu
Francis, William Baker wbf7 at cs.duke.edu
Freire, Remy Minkler rmf24 at cs.duke.edu
Frisch, Harold Mitchell hmf11 at cs.duke.edu
Fuller, Keyston kf107 at cs.duke.edu
Gage, Donald James djg45 at cs.duke.edu
Goguikian, Frederic Albert fag7 at cs.duke.edu
Gong, Yutao yg96 at cs.duke.edu
Gu, Jeffrey Wenjie jwg33 at cs.duke.edu
Hall, Hayden Wade hwh5 at cs.duke.edu
Hattler, Cole William cwh31 at cs.duke.edu
Heit, Bailey Lauren blh41 at cs.duke.edu
Hernandez, Manuel Jose mjh81 at cs.duke.edu
Ho, Ethan eh154 at cs.duke.edu
Holt, Sean Robert srh58 at cs.duke.edu
Hsiao, Man-Lin mh399 at cs.duke.edu
Hu, Clarice Lin clh91 at cs.duke.edu
Hunt, Amelia Louisa alh113 at cs.duke.edu
Hurli, Shreya G sgh19 at cs.duke.edu
Hussain, Ahmed ah396 at cs.duke.edu
Hutchins, Isabel Winifred iwh2 at cs.duke.edu
Hutchinson, Spencer Scott ssh45 at cs.duke.edu
Isaza, Carolina ci15 at cs.duke.edu
Jacob, Eidan ej68 at cs.duke.edu
Jaynes, Matthew Alec maj42 at cs.duke.edu
Johnston, Scott sj183 at cs.duke.edu
Kajani, Aliza ak398 at cs.duke.edu
Kapur, Shirom sk423 at cs.duke.edu
Kargon, Yoav yk174 at cs.duke.edu
Kassem, Remy Haytham rhk12 at cs.duke.edu
Katariya, Karam kk300 at cs.duke.edu
Keeley, Calum Matthew cmk65 at cs.duke.edu
Lampert, Ethan Byrd ebl23 at cs.duke.edu
Lane, Robert Harris rhl9 at cs.duke.edu
Laud, Arjun Kishor akl41 at cs.duke.edu
Lee, Pin-Chian pl135 at cs.duke.edu
Levi, Parker Samuel psl14 at cs.duke.edu
Li, Shun sl488 at cs.duke.edu
Liao, Jiahui jl652 at cs.duke.edu
Lin, Hal hl261 at cs.duke.edu
Little, Eric Joseph ejl39 at cs.duke.edu
Lopez, Adrian al324 at cs.duke.edu
Lorenzini, Sierra Jensen sjl40 at cs.duke.edu
LoTurco, Justin Charles jcl59 at cs.duke.edu
Lu, Tracy tl177 at cs.duke.edu
Maglione, Francesca fm96 at cs.duke.edu
Maldonado Ble Jr., Julio Cesar jcm118 at cs.duke.edu
Malhotra, Vidur vm64 at cs.duke.edu
McCarthy, Kaitlyn Harris khm10 at cs.duke.edu
McGregor, Carly Anna cam133 at cs.duke.edu
McManemin, Audrey Noel anm49 at cs.duke.edu
McNeil, John Anthony jam184 at cs.duke.edu
Melita III, Anthony James ajm110 at cs.duke.edu
Metz, Audreya Erminia aem91 at cs.duke.edu
Micelotta, Jason jm497 at cs.duke.edu
Michala, Jonathan Jay jjm82 at cs.duke.edu
Moavenzadeh, Spencer sm642 at cs.duke.edu
Muyres, John jm456 at cs.duke.edu
Narasimhan, Narendran nn47 at cs.duke.edu
Needleman, Jessica jn131 at cs.duke.edu
Nicholson, Michael Alexander man44 at cs.duke.edu
North, Claire Kathleen ckn5 at cs.duke.edu
Nugent, Joshua Michael jmn45 at cs.duke.edu
Orr, Kaitlin Rose kro12 at cs.duke.edu
Owsiany, Joshua Phillips jpo7 at cs.duke.edu
Parikh, Nathan Saurin nsp20 at cs.duke.edu
Potts, Caroline Rose crp41 at cs.duke.edu
Pritzlaff, Wesley Joseph wjp10 at cs.duke.edu
Puri, Astha ap334 at cs.duke.edu
Ratliff, Elizabeth Ione eir2 at cs.duke.edu
Rees, James Oscar jor6 at cs.duke.edu
Rehman, Yousuf Ataur yar5 at cs.duke.edu
Reiff, Samuel Noah snr21 at cs.duke.edu
Ren, Holly hr68 at cs.duke.edu
Rodney, Paloma Jasmine pjr27 at cs.duke.edu
Ronkin, Jacob jar90 at cs.duke.edu
Saquing, Jared James Marquez jms255 at cs.duke.edu
Satisky, Jacob Hughes jhs65 at cs.duke.edu
Schulz, Harrison James hjs19 at cs.duke.edu
Seewald, Eric Francis efs18 at cs.duke.edu
Shaul, Nathan Christopher ncs26 at cs.duke.edu
Singh, Shreya ss721 at cs.duke.edu
Sisson Jr., William Brown wbs16 at cs.duke.edu
Solfanelli, Nicholas Augustus nas45 at cs.duke.edu
Song, Julia Anli jas201 at cs.duke.edu
Stevens III, James Edward jes103 at cs.duke.edu
Stewart, Sean David sds56 at cs.duke.edu
Sumner, Jacob Arthur jas197 at cs.duke.edu
Teufel, Christopher Scudder cst19 at cs.duke.edu
Truitt, Luke Owen lot at cs.duke.edu
Uppal, Gaurav gu7 at cs.duke.edu
Vaidya, Neal nv35 at cs.duke.edu
Vargo, Richard Victor rvv3 at cs.duke.edu
Voltaggio, Liliana Marie lmv17 at cs.duke.edu
Wang, Michael mw313 at cs.duke.edu
Wang, Thomas Xiao txw3 at cs.duke.edu
Ward, Matthew Poler mpw20 at cs.duke.edu
Wei, Wen Kang ww122 at cs.duke.edu
Weinfeld, Ross rw144 at cs.duke.edu
Wilbur, Katherine Charlotte Elise kw201 at cs.duke.edu
Wohlever Sanchez, David Javier djw40 at cs.duke.edu
Xie, John jx44 at cs.duke.edu
Yuziuk, Veronica Naree vny2 at cs.duke.edu
Zemlevskiy, Nikita Alekseyevich naz7 at cs.duke.edu
Zhang, Sunny sz102 at cs.duke.edu
Zhang, Han hz100 at cs.duke.edu
Zhang, Mabelle mz116 at cs.duke.edu
Zheng, Andrew Derek adz4 at cs.duke.edu
Zhu, Qiuyu qz65 at cs.duke.edu
Zimmer, Erik Conrad ecz2 at cs.duke.edu
Zou, Justina M jmz15 at cs.duke.edu
Computational Biology and Bioinformatics - Minor
Benzing, Laura E leb70 at cs.duke.edu
Blazek, Gregory Michael gmb36 at cs.duke.edu
Chen, Andy ac447 at cs.duke.edu
Doddabele, Raksha Shree rsd35 at cs.duke.edu
Doma, Rinchen rd157 at cs.duke.edu
Faircloth-Henise, Parker Catharine pcf7 at cs.duke.edu
Gaona, Alejandro Guadalupe agg16 at cs.duke.edu
Huang, Charles Yuelei cyh10 at cs.duke.edu
Li, Katherine kl261 at cs.duke.edu
Luo, Peter M pml19 at cs.duke.edu
Malone, Elise Jordan ejm52 at cs.duke.edu
Patel, Dilan Aman dap44 at cs.duke.edu
Puri, Malavika mp333 at cs.duke.edu
Simmerer, Corey Alan cas157 at cs.duke.edu
Tang, Zhen zt24 at cs.duke.edu
Vashist, Tanmayi Deepak tdv4 at cs.duke.edu
Zheng, Susan sz106 at cs.duke.edu