Undergraduate Students

Computer Science (BS)
Achonu, Amarachi Rita ara38 at cs.duke.edu
Acker, Michael John mja39 at cs.duke.edu
Agarwal, Naman na148 at cs.duke.edu
Albus, Taylor Matthew tma30 at cs.duke.edu
Andersen, Isaac Lewis ila4 at cs.duke.edu
Angel, Alexis Philippe apa17 at cs.duke.edu
Appiah-Kubi, Samuel sa285 at cs.duke.edu
Araujo, Rodrigo Esposito rea20 at cs.duke.edu
Bah, Aissatu ab647 at cs.duke.edu
Balfanz, Alexander ab650 at cs.duke.edu
Barbee, Jaylyn JaMical jjb63 at cs.duke.edu
Barber, Dorian Patrick dpb20 at cs.duke.edu
Bartlett, Maxwell McGillivray mmb70 at cs.duke.edu
Bartusiak, Elizabeth Elise eeb50 at cs.duke.edu
Batzaya, Orgil ob29 at cs.duke.edu
Baum, Regan rb304 at cs.duke.edu
Beck, Jason Everett jeb79 at cs.duke.edu
Bedawi, Amr Arif aab73 at cs.duke.edu
Beder, Dylan Jade djb71 at cs.duke.edu
Behn, Sara Rose Wyetzner srb71 at cs.duke.edu
Bendavid, Noam Samuel nsb21 at cs.duke.edu
Bendeck, Alexander Elias aeb87 at cs.duke.edu
Berkman, Selen Derya sdb54 at cs.duke.edu
Berlin, Daniel Edward deb36 at cs.duke.edu
Bermudez, Juan Diego juan at cs.duke.edu
Bhatt, Suchir sb503 at cs.duke.edu
Blumberg, Carolyn cb375 at cs.duke.edu
Booth, Davis Haydn dhb22 at cs.duke.edu
Breaux, Caroline Nicole cnb28 at cs.duke.edu
Brecher, Matthew Barth mbb40 at cs.duke.edu
Brown, Elise Gabrielle egb17 at cs.duke.edu
Brown II, Avery Montreal amb222 at cs.duke.edu
Burke, Christian Paul cpb30 at cs.duke.edu
Burnett, Benjamin Clay bcb44 at cs.duke.edu
Burnette, Benjamin Matthew bmb51 at cs.duke.edu
Cahoon, Jarod Bryan jbc53 at cs.duke.edu
Carmody, Molly Katherine mkc35 at cs.duke.edu
Carter, Austin Stuart asc63 at cs.duke.edu
Castro, Michael mc546 at cs.duke.edu
Chan, Samuel Philip spc28 at cs.duke.edu
Chen, Jeremy jc587 at cs.duke.edu
Chen, Zhuolin zc88 at cs.duke.edu
Chen, Felicia fc77 at cs.duke.edu
Chen, Angela ac496 at cs.duke.edu
Chen, Kathleen Zijin kzc3 at cs.duke.edu
Chen, Xin xc109 at cs.duke.edu
Chen, Christina Yaqing cyc25 at cs.duke.edu
Cheng, Qiyuan qc25 at cs.duke.edu
Chiang, Caleb Stephen csc49 at cs.duke.edu
Chin, Jennifer Reiko jrc81 at cs.duke.edu
Choi, Seung-Woo sc442 at cs.duke.edu
Cimerberg, Jacob Noah jnc42 at cs.duke.edu
Clayton, Matthew mc557 at cs.duke.edu
Cohen, Riley Stephen rsc30 at cs.duke.edu
Cohen, Jeremy Aaron jac126 at cs.duke.edu
Connell, Katherine Anne kac115 at cs.duke.edu
Cook, Owen C occ5 at cs.duke.edu
Corrigan, Ryan Christopher rcc24 at cs.duke.edu
Cottrell, Katherine Maria kmc113 at cs.duke.edu
Crino, Nicholas Michael nmc35 at cs.duke.edu
Culhane, Ryan Patrick rculhane at cs.duke.edu
Cummings-Taylor, Patrick Forest pfc7 at cs.duke.edu
Cunningham, Anna ac374 at cs.duke.edu
Daas, Dina dd170 at cs.duke.edu
Darwish, Anna Ribal ard51 at cs.duke.edu
Davis, Arinton Charles acd42 at cs.duke.edu
DeChicchis, Joseph Edmond jed59 at cs.duke.edu
Dellinger, Paul pd88 at cs.duke.edu
Deng, Kevin Troy ktd9 at cs.duke.edu
Derman, Kayla Sawyer ksd20 at cs.duke.edu
Derry, Jacob Andrew jad111 at cs.duke.edu
Desai, Samarth Mahesh smd67 at cs.duke.edu
Dillabough, Matt md302 at cs.duke.edu
Ding, Chunxi cd219 at cs.duke.edu
Dracos, Charles Niesen cnd11 at cs.duke.edu
Du, Xiaochen xd24 at cs.duke.edu
Eidelman, Rosie re56 at cs.duke.edu
Er, Hui Ling he22 at cs.duke.edu
Faller, Sarah Emily sef32 at cs.duke.edu
Ferleger, Daisy Ilana dif4 at cs.duke.edu
Ferry, John William jwf17 at cs.duke.edu
Firuz, Suhiba Fariha sff11 at cs.duke.edu
Fleszar-Friedman, Mitchell Joshua mjf53 at cs.duke.edu
Fogg, Kate Isabel kif3 at cs.duke.edu
Fu, Eric ef105 at cs.duke.edu
Fu, Ryan Wei-Sheng rwf11 at cs.duke.edu
Fu, Chengrui cf179 at cs.duke.edu
Garay Jr., Miguel Enrique meg89 at cs.duke.edu
Garland, Samantha Julianna sjg41 at cs.duke.edu
Garzon, Miguel R mrg69 at cs.duke.edu
Gaugler, Geoffrey gg102 at cs.duke.edu
Geary, Allison Rose arg37 at cs.duke.edu
Go, Eunbi eg160 at cs.duke.edu
Gollapudy, Sriram sg406 at cs.duke.edu
Gonzalez Pagliere, Lucas lg201 at cs.duke.edu
Grant, Christopher Colin ccg32 at cs.duke.edu
Green, Kenneth Phillip kpg12 at cs.duke.edu
Gregory, Hunter Lee hlg16 at cs.duke.edu
Grillo, Santo Damon sdg12 at cs.duke.edu
Gu, William Yingfeng wyg2 at cs.duke.edu
Gupta, Shrey sg355 at cs.duke.edu
Gupta, Sahil sg390 at cs.duke.edu
Ha, Robert Taehyun rth19 at cs.duke.edu
Harrsch Jr., Dennis Michael dmh58 at cs.duke.edu
Hartley, Nathaniel Beckett nbh11 at cs.duke.edu
Harvey, Kyle Paul kph18 at cs.duke.edu
Hazen, Christopher Connor cch57 at cs.duke.edu
He, Jeffrey Guo jgh26 at cs.duke.edu
Head, Micheal Thomas mth36 at cs.duke.edu
Heng On, Scott David sdh45 at cs.duke.edu
Hibshman, Nickolas King nkh8 at cs.duke.edu
Hochberg, Sydney Rose srh57 at cs.duke.edu
Hodgson, Benjamin Mariano bmh43 at cs.duke.edu
Holland, Ethan eholland at cs.duke.edu
Horng, Stephanie sh390 at cs.duke.edu
Hossain, Shamikh Shafkat ssh50 at cs.duke.edu
Hu, Diane dh224 at cs.duke.edu
Hubbard, Jackson William jwh62 at cs.duke.edu
Ibrahim, Aman Mohammed ami10 at cs.duke.edu
Ifeguni, David di17 at cs.duke.edu
Irom, Eric Matthew emi10 at cs.duke.edu
Iyer, Anjali Isabella aii at cs.duke.edu
Jacobs, Alison Laura alj48 at cs.duke.edu
Johnson, Tess Ellianna tej14 at cs.duke.edu
Jones, Isabella Nicole inj at cs.duke.edu
Jung, Chul Woo cj110 at cs.duke.edu
Kang, Sung Hoon sk531 at cs.duke.edu
Karul, Dylan Joseph Loinger djk41 at cs.duke.edu
Katariya, Jaiveer jk386 at cs.duke.edu
Kaul, Nikhil nk178 at cs.duke.edu
Keegan, Ben bk142 at cs.duke.edu
Kendall, Yuuta Rikki yrk3 at cs.duke.edu
Khan, Avishek ak410 at cs.duke.edu
Kiciman, Mitra mk375 at cs.duke.edu
Kim, Yeon Woo yk154 at cs.duke.edu
Kim, Eun Kee ek111 at cs.duke.edu
Kim, Bogyung bk141 at cs.duke.edu
Kim, Min Soo mk374 at cs.duke.edu
Kim, Grant gk82 at cs.duke.edu
Kirby, Vivian Sakura vsk6 at cs.duke.edu
Kitsiriboon, Soravit sk534 at cs.duke.edu
Kochhar, Sanya sk489 at cs.duke.edu
Kohler, David dk194 at cs.duke.edu
Kohn, Jacob jk363 at cs.duke.edu
Kota, Neha nk176 at cs.duke.edu
Kuditipudi, Rohith rk195 at cs.duke.edu
Kulkarni, Shreyas Rama srk37 at cs.duke.edu
Kwok, Jing Wen jk355 at cs.duke.edu
Kwon, Hojung hk216 at cs.duke.edu
Landa, Daniel Louis dll34 at cs.duke.edu
Larson, Grant Gordon ggl4 at cs.duke.edu
Lasarte, Victoria vl44 at cs.duke.edu
Levitan, Jacqueline Lee jll72 at cs.duke.edu
Lewis, Nathan Blaise nbl7 at cs.duke.edu
Li, Daniel Ronel drl21 at cs.duke.edu
Li, Jeffrey Qitian jql3 at cs.duke.edu
Li, Michelle Jiayu mjl74 at cs.duke.edu
Li, Yizhang yl476 at cs.duke.edu
Li, Brian Yinan bl178 at cs.duke.edu
Li, Jane jl752 at cs.duke.edu
Lim, San Ha sl475 at cs.duke.edu
Lin, Yunyu yl572 at cs.duke.edu
Litzinger, Zachary Evan zel4 at cs.duke.edu
Liu, Xiaoyang xl149 at cs.duke.edu
Liu, Emily Feng efl7 at cs.duke.edu
Liu, Conrad Tianhao ctl16 at cs.duke.edu
Liu, Jie jl729 at cs.duke.edu
Livaudais, Charles Durel cdl32 at cs.duke.edu
Lo, Lasia ll253 at cs.duke.edu
Long, Julia Bennett jbl34 at cs.duke.edu
Lu, Alexander T atl16 at cs.duke.edu
Lu, Annie al343 at cs.duke.edu
Luner, Rebecca rl194 at cs.duke.edu
Lyu, Liang ll289 at cs.duke.edu
Ma, Calvin M cm298 at cs.duke.edu
Maccario, Zachary zm31 at cs.duke.edu
Madabusi, Dhanush dm322 at cs.duke.edu
Mafuvadze, Anesu am579 at cs.duke.edu
Maggioncalda, Lindsay Nacey lnm22 at cs.duke.edu
Malm, Griffin Trenton gtm7 at cs.duke.edu
Mandal, Amik am641 at cs.duke.edu
Manjunatha, Yashas ym101 at cs.duke.edu
Martinez, Bernardo Jose bjm72 at cs.duke.edu
Matthiasson, Anna Colby acm92 at cs.duke.edu
McCawley, Amanda Lynn alm109 at cs.duke.edu
McCloskey, Jared Andrew jam185 at cs.duke.edu
Mcharo, Angel Lundgreen alm117 at cs.duke.edu
Mehta, Akshay am581 at cs.duke.edu
Mei, Shiyuan sm546 at cs.duke.edu
Mei, Tian Xue tm247 at cs.duke.edu
Miller, Sophia Re srm65 at cs.duke.edu
Mire, Joel Richard jrm103 at cs.duke.edu
Mitchell, Conrad Matthew cmm134 at cs.duke.edu
Mittleman, Jordan Lee jlm171 at cs.duke.edu
Molinet, Katherine Finch kfm12 at cs.duke.edu
Moon, Angela am599 at cs.duke.edu
Mordecai Jr., Alfred Winborne awm28 at cs.duke.edu
Morris, Nicola nm169 at cs.duke.edu
Morris, Jacob Steven jsm84 at cs.duke.edu
Mosca, Matthew Joseph mjm141 at cs.duke.edu
Mukhi, Jahaan jm521 at cs.duke.edu
Mummareddy, Vishal vm74 at cs.duke.edu
Murphy, Matthew Kyle mkm75 at cs.duke.edu
Murrah, Robert Hamilton rhm19 at cs.duke.edu
Murtaza, Muhammad mm549 at cs.duke.edu
Nackley, Isabel Herminia ihn at cs.duke.edu
Nagar, Kiran Alan kan20 at cs.duke.edu
Nagiel, Belanie bn51 at cs.duke.edu
Nair, Varun vn40 at cs.duke.edu
Najam, Farzeen fn26 at cs.duke.edu
Nakagawa, Jonathan Young jyn2 at cs.duke.edu
Nakkiran, Priya pn61 at cs.duke.edu
Neff, Garrett gn28 at cs.duke.edu
Nguyen, Ha hn47 at cs.duke.edu
Nieto, Sofia Elena sen20 at cs.duke.edu
Nieves, Brian Albert ban20 at cs.duke.edu
Niu, Ziyun zn15 at cs.duke.edu
Nzewi, Toby Jonathan tjn11 at cs.duke.edu
O'Boyle, Matthew mo121 at cs.duke.edu
O'Connor, Thomas Patrick tpo5 at cs.duke.edu
O'Hara, Nathan Michael nmo4 at cs.duke.edu
Oettinger, Justin Todd jto6 at cs.duke.edu
Oh, Steven so112 at cs.duke.edu
Orlin, Katherine Beth kbo5 at cs.duke.edu
Owens, Lela Chiere lco11 at cs.duke.edu
Paithane, Mihir mp313 at cs.duke.edu
Palka, Jamie Augusta jap109 at cs.duke.edu
Palms Jr., Lee Cannon lcp27 at cs.duke.edu
Pan, Yuxuan yp64 at cs.duke.edu
Pande, Jay G jgp17 at cs.duke.edu
Papandreou, Charles Nicholas cnp20 at cs.duke.edu
Park, Dana dp178 at cs.duke.edu
Paruchuri, Adityasai ap376 at cs.duke.edu
Paskin, Aaron Nathan anp36 at cs.duke.edu
Patel, Prathmesh pjp16 at cs.duke.edu
Patel, Jay Prakashbhai jpp33 at cs.duke.edu
Pathirathna, Tamasha Shinoli tsp18 at cs.duke.edu
Patil, Yash Prakash ypp3 at cs.duke.edu
Peters, Yuki Ueno yup at cs.duke.edu
Phibbons, Megan Elizabeth mep76 at cs.duke.edu
Pin, Sabrina sp391 at cs.duke.edu
Pledger, Scott Thomas stp20 at cs.duke.edu
Pulsifer, Liam lp139 at cs.duke.edu
Purohit, Priyanka Kiran pkp9 at cs.duke.edu
Qing, Yunhao yq50 at cs.duke.edu
Ramesh, Rahul rr202 at cs.duke.edu
Ranjan, Vinit vr63 at cs.duke.edu
Ratliff, Olivia Leigh olr at cs.duke.edu
Ravi, Nikhil Venugopal nvr7 at cs.duke.edu
Reddy, Rohan rr195 at cs.duke.edu
Rein, Irving David idr4 at cs.duke.edu
Rhee, Paul K pkr10 at cs.duke.edu
Roberts, Valerie Grace vgr3 at cs.duke.edu
Rogers, Marie mr306 at cs.duke.edu
Rose, Matthew James mjr68 at cs.duke.edu
Rose, Beatrice Anne bar32 at cs.duke.edu
Rosenberg, Maxwell Jacob mjr70 at cs.duke.edu
Rosenblatt, Jaidha RayJoe jrr59 at cs.duke.edu
Rothblatt, David Aaron dar63 at cs.duke.edu
Ryan, Kyle kr200 at cs.duke.edu
Saba, Bryce bs271 at cs.duke.edu
Sadarangani, Trilok ts258 at cs.duke.edu
Scharff, Jason js730 at cs.duke.edu
Schettewi, Maxwell Joseph mjs132 at cs.duke.edu
Scheuermann, Alexandra Kulkarni aks84 at cs.duke.edu
Schmitt, William Wheland wws16 at cs.duke.edu
Schneider, Bobby John bjs65 at cs.duke.edu
Schroder, Niall Owen nos3 at cs.duke.edu
Schwartz, Leah ls323 at cs.duke.edu
Sclar, Matthew S mss91 at cs.duke.edu
Sen, Heeya hs237 at cs.duke.edu
Shah, Anshul as817 at cs.duke.edu
Sheehan, William Keahi wks8 at cs.duke.edu
Sherman, Justin js684 at cs.duke.edu
Shi, Jia Chen js668 at cs.duke.edu
Shulman, Elizabeth Rose ers58 at cs.duke.edu
Siff, Jordan Elijah jes104 at cs.duke.edu
Silverstein, Maxwell Reed mrs84 at cs.duke.edu
Simpson, MacKenzi ms648 at cs.duke.edu
Singh, Simran ss810 at cs.duke.edu
Singh, Vijit vs119 at cs.duke.edu
Sklenka, Sara Kathryn sks47 at cs.duke.edu
Smith, Summer Ann sas118 at cs.duke.edu
Smith, Morgan Amanda mas188 at cs.duke.edu
Song, Daniel J djs74 at cs.duke.edu
Soyupak, Ali Kayhan aks64 at cs.duke.edu
Spar, Justin Ryan jrs131 at cs.duke.edu
Spiera, Jeremy David jds161 at cs.duke.edu
Spottiswood, Daniel Jay djs73 at cs.duke.edu
Sprague, Daniel Yutaka dys9 at cs.duke.edu
Stanley, Jonqwerius Lavonte jls162 at cs.duke.edu
Starr, Tahj Malik tms62 at cs.duke.edu
Stern, Amanda Caroline acs98 at cs.duke.edu
Stoyanov, Martin Dimov mds88 at cs.duke.edu
Subramaniam, Venkat Murali vms23 at cs.duke.edu
Suggs, Ryan Matthew rms54 at cs.duke.edu
Suh, Christopher cs442 at cs.duke.edu
Suh, Justin Joonhyuk jjs95 at cs.duke.edu
Tan, Jasmine Oon Mei jot4 at cs.duke.edu
Tanaka, Kiori kt191 at cs.duke.edu
Tandon, Justin jt260 at cs.duke.edu
Tang, Zuzu zt26 at cs.duke.edu
Tao, Chaofan ct214 at cs.duke.edu
Taylor, John Marshall jmt86 at cs.duke.edu
Thelusca, Fritznick ft34 at cs.duke.edu
Tilliss, Seth David sdt28 at cs.duke.edu
Tilton, Thomas Shea tst12 at cs.duke.edu
Todd, Charles Phillip cpt8 at cs.duke.edu
Tofique, Rayan rt129 at cs.duke.edu
Toh, Alethea Yi Rui ayt10 at cs.duke.edu
Trieu, Duy Vu dvt5 at cs.duke.edu
Van, Bao Duy bdv4 at cs.duke.edu
Van Cooten, Pelham Cassius pcv5 at cs.duke.edu
Vardhan, Sumer sv110 at cs.duke.edu
Vassallo, Camden William cwv5 at cs.duke.edu
Waddell, Noah Peter npw6 at cs.duke.edu
Wahl, Jackson Stone jsw60 at cs.duke.edu
Wallace-Vera, Sergio T stw21 at cs.duke.edu
Wang, Caroline Linjun clw74 at cs.duke.edu
Wang, Caroline Zhouran czw at cs.duke.edu
Wang, Avivah Jingyu ajw70 at cs.duke.edu
Wang, Harry Yuan hyw2 at cs.duke.edu
Wang, Jason jw502 at cs.duke.edu
Wang, Ziyi zw119 at cs.duke.edu
Wang, Xin xw128 at cs.duke.edu
Wang, Eugene Max emw61 at cs.duke.edu
Wang, Christine cw343 at cs.duke.edu
Wang, Jason jw568 at cs.duke.edu
Warman, Pranav pw88 at cs.duke.edu
Wenger, Tyler Robert trw34 at cs.duke.edu
Whitney, Aubrey James ajw76 at cs.duke.edu
Williams, Michael mw376 at cs.duke.edu
Williams, Robert Sterling rsw33 at cs.duke.edu
Witte, Michael Charles mcw58 at cs.duke.edu
Wolfe, Garrett Alexander gaw13 at cs.duke.edu
Wolff, Christopher Frederic cfw13 at cs.duke.edu
Wu, Victoria Lei vlw9 at cs.duke.edu
Wu, Yikai yw267 at cs.duke.edu
Wu, Connie cw342 at cs.duke.edu
Wu, Liya Jade ljw35 at cs.duke.edu
Xie, Fengyu fx23 at cs.duke.edu
Xiong, Barbara Wanqing bwx at cs.duke.edu
Xu, Qingyang qx26 at cs.duke.edu
Xu, Mingkuan mx31 at cs.duke.edu
Yakkali, Hemanth hy115 at cs.duke.edu
Yang, Heyao hy133 at cs.duke.edu
Yang, Jichu jy200 at cs.duke.edu
Yang, Alexander ay79 at cs.duke.edu
Ye, William wy35 at cs.duke.edu
Yoon, Seokjun sy105 at cs.duke.edu
Yoon, Christine cy125 at cs.duke.edu
You, Xiaolan xy72 at cs.duke.edu
Young, Joshua Brendan jby9 at cs.duke.edu
Young, Jacob Evan jey13 at cs.duke.edu
Yu, Jonathan jy178 at cs.duke.edu
Zhang, Qingning qz54 at cs.duke.edu
Zhang, Ninglin nz23 at cs.duke.edu
Zhang, Xiaoxuan xz162 at cs.duke.edu
Zhang, Kelly kz49 at cs.duke.edu
Zhang, Wendy Yiting wyz5 at cs.duke.edu
Zhang, Stephanie Liwen slz6 at cs.duke.edu
Zhang, Samuel Yao syz5 at cs.duke.edu
Zhao, Shenghong sz165 at cs.duke.edu
Zhou, Sarah sz107 at cs.duke.edu
Zhou, Zhiyuan zz105 at cs.duke.edu
Zhou, Jingchao jz192 at cs.duke.edu
Zhu, Liuyi lz114 at cs.duke.edu
Zhu, Jun Lin jz222 at cs.duke.edu
Zhuang, Edward Tiger ez20 at cs.duke.edu
Computer Science (BS2)
Abualsaud, Ahmed Khalid aka32 at cs.duke.edu
Androsz, Natalia na132 at cs.duke.edu
Arivoli, Muthukurisil ma381 at cs.duke.edu
Arnold, Andrew Scott asa48 at cs.duke.edu
Arnold Jr., James Robert jra55 at cs.duke.edu
Auriemma, Benjamin Mark bma23 at cs.duke.edu
Bajgain, Suman sb374 at cs.duke.edu
Bakshi, Lakshya lb298 at cs.duke.edu
Barak, Itamar Menashe imb12 at cs.duke.edu
Bei, Yijie yb44 at cs.duke.edu
Belissary, Matthew Acuff mab185 at cs.duke.edu
Bentlin, Samuel Marc smb137 at cs.duke.edu
Blanc Carreiro, Januario Jose jjc70 at cs.duke.edu
Bland, Sarah Catherine scb49 at cs.duke.edu
Boampong, Franklin S fsb10 at cs.duke.edu
Bocanegra, Daniela Ivett dib4 at cs.duke.edu
Cao, Allen ac497 at cs.duke.edu
Carey, Dylan Thomas dtc17 at cs.duke.edu
Chamorro, Diego Francisco dfc15 at cs.duke.edu
Chandrasekar, Gouttham gc124 at cs.duke.edu
Chen, Siyuan sc456 at cs.duke.edu
Cheng, Brendan Michael bmc41 at cs.duke.edu
Chmielewski, Marc Steven msc68 at cs.duke.edu
Corona Rizo, Fernanda Estrella fec6 at cs.duke.edu
Dhar, Neil nd98 at cs.duke.edu
Diemel, Anna ad356 at cs.duke.edu
Dwibhashi, Anshuman ad353 at cs.duke.edu
Elder, Mary Stuart mse18 at cs.duke.edu
Elias, Grayson Locke gle4 at cs.duke.edu
Ellwood, Jack Christian jce22 at cs.duke.edu
Fayyad, Dima Kristina dkf8 at cs.duke.edu
France, Joshua Robert jrf36 at cs.duke.edu
Fried, Hannah Beth hbf4 at cs.duke.edu
Fu, Claire cf164 at cs.duke.edu
Gay, Carter Alexander cag65 at cs.duke.edu
Ghazaleh, Connor Francis cfg11 at cs.duke.edu
Glushakov, Mykhaylo mg367 at cs.duke.edu
Goh, Khian Wei kg189 at cs.duke.edu
Gooneratne, Mary Mettha mmg53 at cs.duke.edu
Gregorich, Sarah Elizabeth seg47 at cs.duke.edu
Gungor, Nazli ng135 at cs.duke.edu
Guo, Brandon Lin blg19 at cs.duke.edu
Gura, Chloe cg209 at cs.duke.edu
Hanus, Ian ih52 at cs.duke.edu
Harris, Matthew Steven msh54 at cs.duke.edu
Havas, Justin Alexander jah135 at cs.duke.edu
He, Wei wh103 at cs.duke.edu
Heflin, Joseph Norman jnh24 at cs.duke.edu
Holloway, Christina Maria cmh127 at cs.duke.edu
Hunner, Carrie Louise clh87 at cs.duke.edu
Iyengar, Nishant ni14 at cs.duke.edu
Jabbour, Marc mj196 at cs.duke.edu
Jensen, Louis Bjorn lbj7 at cs.duke.edu
Jin, Tao tj79 at cs.duke.edu
Jordan, Brian Joseph bjj17 at cs.duke.edu
Kao, Austin ak457 at cs.duke.edu
Keene, Brooke Zhen bzk2 at cs.duke.edu
Khanna, Siddhant sk546 at cs.duke.edu
Kim, Justin Bu-Young jbk41 at cs.duke.edu
Kingsbury, Daniel Peter dpk14 at cs.duke.edu
Knapp, Jonah jk366 at cs.duke.edu
Krakower, Ryan Matthew rmk44 at cs.duke.edu
Lawrence, Benjamin Crissman bcl19 at cs.duke.edu
Lee, Hyunjae hl285 at cs.duke.edu
Lemcke, Megan Elizabeth mel56 at cs.duke.edu
Lhatsang, Loten Takla ltl10 at cs.duke.edu
Li, Christina Jiali cjl56 at cs.duke.edu
Li, Joanna Le Xi jll77 at cs.duke.edu
Liang, Junyu jl751 at cs.duke.edu
Lim, Sarah Haeun shl30 at cs.duke.edu
Lin, Diane dl257 at cs.duke.edu
Liu, Lucas Tiger ltl9 at cs.duke.edu
Liu, Janice jl691 at cs.duke.edu
Liu, Patrick Yikai pyl8 at cs.duke.edu
Liu, David Wang dwl23 at cs.duke.edu
Llave, Russell Alvin ral30 at cs.duke.edu
Madden, Amanda Marie amm172 at cs.duke.edu
Malhotra, Divyesha Vinod dvm5 at cs.duke.edu
McConnell, Scott Ketcham skm44 at cs.duke.edu
McDonald, Kyra Dawn kdm54 at cs.duke.edu
Mehra, Smayan sm609 at cs.duke.edu
Miron, David Arthur dam80 at cs.duke.edu
Mohideen, Feroze fm87 at cs.duke.edu
Morgan, Jeremy Star jsm81 at cs.duke.edu
Muenster, Martin mm617 at cs.duke.edu
Nagenalli, Trishul tn74 at cs.duke.edu
Nguyen, Andy Le aln20 at cs.duke.edu
Ning, August Tianyin atn13 at cs.duke.edu
Novitsky, Natalie Elizabeth nen4 at cs.duke.edu
Novo Aragon, Ramon rn77 at cs.duke.edu
Noyes, Samuel Harrison shn11 at cs.duke.edu
Odell, Austin Walter awo6 at cs.duke.edu
Pabby, Tanvi tp156 at cs.duke.edu
Piersma, Ryan Richard rrp17 at cs.duke.edu
Powers, Dylan ddp19 at cs.duke.edu
Proudfoot, Jackson Selchow jsp50 at cs.duke.edu
Qiao, Alex aq18 at cs.duke.edu
Qiu, Allen S asq3 at cs.duke.edu
Raad, Jorge Alejandro jar121 at cs.duke.edu
Rabinowitz, Samuel Sydney ssr18 at cs.duke.edu
Rodas, Oliver Adolfo oar5 at cs.duke.edu
Rodriguez-Florido, Gabriela gr64 at cs.duke.edu
Ross, Harry George Lewis hgr8 at cs.duke.edu
Ross, Benjamin Constantine bcr17 at cs.duke.edu
Sanford, Caleb Isaac cis12 at cs.duke.edu
Saveliff, Julia May jms247 at cs.duke.edu
Sevim, Nevzat ns217 at cs.duke.edu
Shah, Milan Kartik mks53 at cs.duke.edu
Shin, Christopher Jimin cjs97 at cs.duke.edu
Smith, Max ms724 at cs.duke.edu
Smith, Kevyn Nathaniel ks335 at cs.duke.edu
Stevenson, Trevor James tjs68 at cs.duke.edu
Tang, Hsingchih ht114 at cs.duke.edu
Taubenfeld, Hannah Baskin hbt3 at cs.duke.edu
Todzo, Miles mt265 at cs.duke.edu
Tran, Duc dt135 at cs.duke.edu
Tripathy, Rishiraj rt125 at cs.duke.edu
Truitt, Luke Owen lot at cs.duke.edu
Upadya, Kunal ku16 at cs.duke.edu
Uzochukwu, Alexander Okechukwu aou at cs.duke.edu
Von Seelen, Natasha Liana nlv10 at cs.duke.edu
Wang, Tian Cheng Shane tw192 at cs.duke.edu
Wang, Jerry Stephen jsw66 at cs.duke.edu
Warren, Christopher Chad ccw43 at cs.duke.edu
Werbel, Eric Norman enw12 at cs.duke.edu
Whitt, Samantha Meixian smw81 at cs.duke.edu
Wilkinson, Madeline mw350 at cs.duke.edu
Willetts, Walker Peterson wpw5 at cs.duke.edu
Wood Jr., John jw543 at cs.duke.edu
Yagcioglu, Cemal cy111 at cs.duke.edu
Yale, Robert Charles rcy6 at cs.duke.edu
Yang, Jichen jy168 at cs.duke.edu
Yang, Kehan ky68 at cs.duke.edu
Yang, Jing jy201 at cs.duke.edu
Yin, Yifan yy145 at cs.duke.edu
Zhou, Joyce Yi jyz11 at cs.duke.edu
Zhou, Ziqing zz160 at cs.duke.edu
CompSci/Statistics (BS)
Cai, Jie jc561 at cs.duke.edu
Turpin, Miles Andrew mat71 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Visual Arts (BS)
Kwok, Gerald gk72 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Neuroscience and Computer Science (BS)
Bokman, John Thaddeus jtb60 at cs.duke.edu
Parekh, Vinit Rajen vrp6 at cs.duke.edu
Computer Science (AB)
Abanda, Collins Azang caa52 at cs.duke.edu
Beering, Jessica Marie jmb178 at cs.duke.edu
Bowers, Patrick pb141 at cs.duke.edu
Bui, Thuy-Linh Nguyen tnb20 at cs.duke.edu
Carlisle, Caitlyn Mary cmc151 at cs.duke.edu
Chaudhary, Usamah Nazir unc at cs.duke.edu
Clifton, Lizzet lc244 at cs.duke.edu
Crabtree, Christopher Stephen csc60 at cs.duke.edu
Crowell, Gabriel gc126 at cs.duke.edu
Dana, Catherine Cara ccd30 at cs.duke.edu
Do, Nhu Thao ntd6 at cs.duke.edu
Estrada, Dania Alejandra dae19 at cs.duke.edu
Estrada Salinas, Judyth Karel jke10 at cs.duke.edu
Feng, Sherry sf197 at cs.duke.edu
Franklin, Abigail Elaine aef35 at cs.duke.edu
Frick, Matthias mf230 at cs.duke.edu
Gales, Kassidy Elaine keg35 at cs.duke.edu
Glueck, Jamie Korin jkg25 at cs.duke.edu
Hahn, Mallory Jo mjh80 at cs.duke.edu
Hessel, Thomas Gregory tgh16 at cs.duke.edu
Hevizi, Nicolette Linda nlh21 at cs.duke.edu
Hill, Ryan Douglas rdh35 at cs.duke.edu
Hong, Chi Yang ch311 at cs.duke.edu
Hsiung, Joseph jh513 at cs.duke.edu
Hu, Gary gh103 at cs.duke.edu
Huynh, Kimberly Baochi kbh24 at cs.duke.edu
Hwang, Hamin Marcello hmh17 at cs.duke.edu
Janes, Kaitlynne Marie kmj30 at cs.duke.edu
Ju, Andy Yiyang ayj8 at cs.duke.edu
Juett, Kala Nicole knj11 at cs.duke.edu
Kariuki, Philip M pmk13 at cs.duke.edu
Karpel, Noah Philip Takeru npk6 at cs.duke.edu
King, Cameron ck198 at cs.duke.edu
Koech, Robert rk214 at cs.duke.edu
Kontos, Alexander Apostolos aak29 at cs.duke.edu
Lapuerta, Adriana Marina aml87 at cs.duke.edu
Lattimore, Kaila Marie kml82 at cs.duke.edu
Li, Jennifer jl754 at cs.duke.edu
Liu, Jerry Zhengyu zl150 at cs.duke.edu
Lu, Vicki vl54 at cs.duke.edu
MacLeod, Carolyn Davis cdm60 at cs.duke.edu
Manson, Meredith Stern msm97 at cs.duke.edu
McGilvery, Jordan Miles jmm225 at cs.duke.edu
Mered, Rackeb rm334 at cs.duke.edu
Mohammadi, Pouya pm201 at cs.duke.edu
Mortenson, Richard Gunnar rgm32 at cs.duke.edu
Mulpury, Pratik Hari phm13 at cs.duke.edu
Nagy, Joseph jn135 at cs.duke.edu
Nino-Espino, Jair Ulises jun at cs.duke.edu
Otero, Emily eo56 at cs.duke.edu
Paradise, Eliza Caylee ecp25 at cs.duke.edu
Perry, Justin jp344 at cs.duke.edu
Reis, Michael Thomas mtr26 at cs.duke.edu
Rocha, Maria De Jesus mdr46 at cs.duke.edu
Romine, Joshua Christopher jcr74 at cs.duke.edu
Rubin, Jacob Mitchell jmr100 at cs.duke.edu
Schiffman, James Ryan jrs117 at cs.duke.edu
Shahid, Abdulla as737 at cs.duke.edu
Shaikh, Gabriela Aisha gs140 at cs.duke.edu
Shapiro, Jordan js731 at cs.duke.edu
Sharma, Devesh ds307 at cs.duke.edu
Shiff, Isabel Julia ijs5 at cs.duke.edu
Shin, Jongho js576 at cs.duke.edu
Shusterman, Devon Joy djs79 at cs.duke.edu
Sng, Geng gs148 at cs.duke.edu
Taee, Harrison ht104 at cs.duke.edu
Tian, Kevin kt196 at cs.duke.edu
Tompkin, Autumn Raine art36 at cs.duke.edu
Wang, Chunge cw249 at cs.duke.edu
Wiggins, Gabrielle Mckinzie gmw13 at cs.duke.edu
Wilson, Taylor Noel tnw14 at cs.duke.edu
Yang, Christine Jeongmin jmh146 at cs.duke.edu
Yudelson, Julius jy217 at cs.duke.edu
Zeitlin, Jacob jz197 at cs.duke.edu
Zhang, Yunfan yz322 at cs.duke.edu
Zhang, Abigail Anyue aaz10 at cs.duke.edu
Zumar, Dylan Louis dlz at cs.duke.edu
Computer Science (AB2)
Adere, Natnael na147 at cs.duke.edu
Aguiar, Allegra aa399 at cs.duke.edu
Antillon, Luis Alfonso laa38 at cs.duke.edu
Arora, Anjali aa440 at cs.duke.edu
Bailey, Ann ab594 at cs.duke.edu
Bajana, Alex Javier ajb135 at cs.duke.edu
Beilin, Allan ab644 at cs.duke.edu
Bharati, Ritika rb314 at cs.duke.edu
Brown, Andrew Bernard abb59 at cs.duke.edu
Chang, Eric Thomas etc18 at cs.duke.edu
Chen, David Dawei ddc27 at cs.duke.edu
Chowbey, Divya dc257 at cs.duke.edu
Chu, Victor Ilhan vic4 at cs.duke.edu
Dayanidhi, Divya Lakshmi dld23 at cs.duke.edu
DeRose, Emma Patricia epd11 at cs.duke.edu
Erickson, Brooke Cutrer bce14 at cs.duke.edu
Forster, Caroline Eliza cef32 at cs.duke.edu
Frauen, Courtney Jae cjf37 at cs.duke.edu
Han, Xiayimei xh83 at cs.duke.edu
Hasson, Keegan Shanahan ksh50 at cs.duke.edu
Huh, Jai Eun jh510 at cs.duke.edu
Jen, Joshua jj215 at cs.duke.edu
Jiao, Ruopu rj117 at cs.duke.edu
Kim, Bum Joon bk146 at cs.duke.edu
Kim, Sam Donghyuk sdk18 at cs.duke.edu
Krekorian, Adam Garai agk19 at cs.duke.edu
Leal, Melissa Cristina mcl52 at cs.duke.edu
Li, Noelle nl137 at cs.duke.edu
Lin, Kailai kl291 at cs.duke.edu
Lindbergh, Nicole nl152 at cs.duke.edu
Maganti, Rohin rm338 at cs.duke.edu
Meza, Alejandro Arturo aam79 at cs.duke.edu
Mishkin, William Isaac wim3 at cs.duke.edu
Mitra, Kyle km423 at cs.duke.edu
Ou, Jia jo99 at cs.duke.edu
Ouyang, Tiffany Jingyi tjo16 at cs.duke.edu
Pritzlaff, Wesley Joseph wjp10 at cs.duke.edu
Ramprasad, Swathi sr334 at cs.duke.edu
Reddy, Namita Cherukuru nr85 at cs.duke.edu
Roy, Christopher Davis cdr47 at cs.duke.edu
Rubin, Alexander Cole acr43 at cs.duke.edu
Sahingur, Kaan ks447 at cs.duke.edu
Shalhoub, Matthew James mjs117 at cs.duke.edu
Shu, Michael Jinyen mjs122 at cs.duke.edu
Stranne, Jason Kent jks53 at cs.duke.edu
Waxman, Alec Emmanuel aew53 at cs.duke.edu
Xiong, Ruoqian rx16 at cs.duke.edu
Xu, Christopher Yang cyx2 at cs.duke.edu
Yazdani, Kamyar ky66 at cs.duke.edu
York, Alan Grayson agy2 at cs.duke.edu
Zheng, Kevin Zhou kzz3 at cs.duke.edu
Zhu, Dustin Dee ddz2 at cs.duke.edu
Zuo, Lin lz109 at cs.duke.edu
Zymnis, Sofia Maria smz12 at cs.duke.edu
Brown, Esther eb260 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Sociology (AB)
Syed, Jasmine Sonya jss97 at cs.duke.edu
CompSci/Visual & Media Studies (AB)
DeVeaux, Cyan Jade cjd57 at cs.duke.edu
Gopalan, Vignesh Vikranth vvg2 at cs.duke.edu
Computer Science - Minor
Adams, Alexander Edison aea36 at cs.duke.edu
Al-Nasrawi, Mukhtar ma310 at cs.duke.edu
Alexander, Ben ba96 at cs.duke.edu
Araya, Semhal Berihu sba18 at cs.duke.edu
Arbelaez, Juliana ja268 at cs.duke.edu
Asturias, Paulina pa80 at cs.duke.edu
Atkinson, William Evan wea3 at cs.duke.edu
Bowler, John Patrick jpb66 at cs.duke.edu
Bryant, Adamson James ajb124 at cs.duke.edu
Cala, Martin Gonzalo mgc30 at cs.duke.edu
Chen, Tracey S Y F tsc28 at cs.duke.edu
Chen, Richard rc265 at cs.duke.edu
Choe, Nathaniel Yoon nyc5 at cs.duke.edu
Chu, Ken Nguyen knc26 at cs.duke.edu
Coats, Rose Ashley rac58 at cs.duke.edu
Delery, John Anthony Shackelford jad97 at cs.duke.edu
Eckmann, August Jordan aje22 at cs.duke.edu
Elcock, Andrew McCarthy ame45 at cs.duke.edu
Epstein, Jacob Alec jae39 at cs.duke.edu
Farfel, Melanie mf188 at cs.duke.edu
Fiedorek, Robert Craig rcf17 at cs.duke.edu
Frisch, Harold Mitchell hmf11 at cs.duke.edu
Gong, Yutao yg96 at cs.duke.edu
Gu, Jeffrey Wenjie jwg33 at cs.duke.edu
Hall, Hayden Wade hwh5 at cs.duke.edu
Hattler, Cole William cwh31 at cs.duke.edu
Heit, Bailey Lauren blh41 at cs.duke.edu
Herbst, William Frederick wfh11 at cs.duke.edu
Hernandez, Manuel Jose mjh81 at cs.duke.edu
Holt, Sean Robert srh58 at cs.duke.edu
Hsiao, Man-Lin mh399 at cs.duke.edu
Hu, Clarice Lin clh91 at cs.duke.edu
Hunt, Amelia Louisa alh113 at cs.duke.edu
Hurli, Shreya G sgh19 at cs.duke.edu
Hussain, Ahmed ah396 at cs.duke.edu
Hutchins, Isabel Winifred iwh2 at cs.duke.edu
Jaynes, Matthew Alec maj42 at cs.duke.edu
Kajani, Aliza ak398 at cs.duke.edu
Kargon, Yoav yk174 at cs.duke.edu
Kassem, Remy Haytham rhk12 at cs.duke.edu
Katariya, Karam kk300 at cs.duke.edu
Keeley, Calum Matthew cmk65 at cs.duke.edu
Kellogg Peeler, Andrew Woodruff awk11 at cs.duke.edu
Kennedy, Marina Ann mak100 at cs.duke.edu
Kim, Yu Jun yk171 at cs.duke.edu
Kim, Boyoung bk148 at cs.duke.edu
Lane, Robert Harris rhl9 at cs.duke.edu
Lanzas, Ashley Ann aal35 at cs.duke.edu
Laud, Arjun Kishor akl41 at cs.duke.edu
Levi, Parker Samuel psl14 at cs.duke.edu
Li, Shun sl488 at cs.duke.edu
Lin, Hal hl261 at cs.duke.edu
Lin, Lydia Jing ljl26 at cs.duke.edu
Little, Eric Joseph ejl39 at cs.duke.edu
Loaiza, Edgar Octavio eol at cs.duke.edu
Lopez, Adrian al324 at cs.duke.edu
Love Jr., Robert Hugh rhl13 at cs.duke.edu
Maglione, Francesca fm96 at cs.duke.edu
Makangila, Moses mm687 at cs.duke.edu
Maldonado Ble Jr., Julio Cesar jcm118 at cs.duke.edu
McGregor, Carly Anna cam133 at cs.duke.edu
McManemin, Audrey Noel anm49 at cs.duke.edu
McNeil, John Anthony jam184 at cs.duke.edu
Melita III, Anthony James ajm110 at cs.duke.edu
Metz, Audreya Erminia aem91 at cs.duke.edu
Micelotta, Jason jm497 at cs.duke.edu
Michala, Jonathan Jay jjm82 at cs.duke.edu
Moavenzadeh, Spencer sm642 at cs.duke.edu
Mohamoud, Hamza Ahmed ham36 at cs.duke.edu
Needleman, Jessica jn131 at cs.duke.edu
Orr, Kaitlin Rose kro12 at cs.duke.edu
Parikh, Nathan Saurin nsp20 at cs.duke.edu
Patel, Grace Lalita glp16 at cs.duke.edu
Picone, Franco fp42 at cs.duke.edu
Pino, Lexx lp160 at cs.duke.edu
Pivarshev, Pavel Andreevich pap27 at cs.duke.edu
Potts, Caroline Rose crp41 at cs.duke.edu
Quiambao, Rielle Micah rmq6 at cs.duke.edu
Rehman, Yousuf Ataur yar5 at cs.duke.edu
Ren, Holly hr68 at cs.duke.edu
Rodney, Paloma Jasmine pjr27 at cs.duke.edu
Ronkin, Jacob jar90 at cs.duke.edu
Samit, Jeffrey Dylan jds160 at cs.duke.edu
Sandker, Brian bs263 at cs.duke.edu
Saquing, Jared James Marquez jms255 at cs.duke.edu
Sarma, Amit Ryan ars91 at cs.duke.edu
Satisky, Jacob Hughes jhs65 at cs.duke.edu
Schulz, Harrison James hjs19 at cs.duke.edu
Shaul, Nathan Christopher ncs26 at cs.duke.edu
Shen, Ethan es321 at cs.duke.edu
Solfanelli, Nicholas Augustus nas45 at cs.duke.edu
Song, Jiwoo js764 at cs.duke.edu
Sunkara, Samhitha ss682 at cs.duke.edu
Tao, Della dt126 at cs.duke.edu
Tay, Eric et102 at cs.duke.edu
Teufel, Christopher Scudder cst19 at cs.duke.edu
Treiber, Matthew C mct27 at cs.duke.edu
Trerotola, Duncan Matthew dmt38 at cs.duke.edu
Uppal, Gaurav gu7 at cs.duke.edu
Vaidya, Neal nv35 at cs.duke.edu
Vohra, Ananya av168 at cs.duke.edu
Voltaggio, Liliana Marie lmv17 at cs.duke.edu
Wang, Thomas Xiao txw3 at cs.duke.edu
Wang, Mary E mew79 at cs.duke.edu
Ward, Matthew Poler mpw20 at cs.duke.edu
Wei, Wen Kang ww122 at cs.duke.edu
Xie, John jx44 at cs.duke.edu
Yang, Peining py34 at cs.duke.edu
Ye, Eleane ey38 at cs.duke.edu
Yi, Jaehan Jeremy George jjy9 at cs.duke.edu
Yuziuk, Veronica Naree vny2 at cs.duke.edu
Zambri, Sophia Rose srz5 at cs.duke.edu
Zhang, Mabelle mz116 at cs.duke.edu
Zheng, Andrew Derek adz4 at cs.duke.edu
Zhu, Qiuyu qz65 at cs.duke.edu
Zou, Justina M jmz15 at cs.duke.edu
Computational Biology and Bioinformatics - Minor
Benzing, Laura E leb70 at cs.duke.edu
Bhanap, Preeti pb147 at cs.duke.edu
Dhindsa, Justin jd348 at cs.duke.edu
Doddabele, Raksha Shree rsd35 at cs.duke.edu
Doma, Rinchen rd157 at cs.duke.edu
Erenbaum, Rebecca Taylor rte4 at cs.duke.edu
Faircloth-Henise, Parker Catharine pcf7 at cs.duke.edu
Gaona, Alejandro Guadalupe agg16 at cs.duke.edu
Hammond, Emmery Taylor eth14 at cs.duke.edu
Li, Katherine kl261 at cs.duke.edu
Liu, Amy Yang ayl26 at cs.duke.edu
Malone, Elise Jordan ejm52 at cs.duke.edu
Marchuk, Hannah Hatsue hhm6 at cs.duke.edu
Nukala, Varun vn39 at cs.duke.edu
Peel, Meghan mp341 at cs.duke.edu
Prakken, Jesse Nathaniel jnp21 at cs.duke.edu
Pupi, Michael Dante mdp50 at cs.duke.edu
Putka, Alexandra Faith afp15 at cs.duke.edu
Simmerer, Corey Alan cas157 at cs.duke.edu
Suh, Christine cs497 at cs.duke.edu
Vashist, Tanmayi Deepak tdv4 at cs.duke.edu
Weishampel, Zachary Addison zaw4 at cs.duke.edu